vorige dag           volgende dag Register

Heiligenjaar   -   3 januari

De heilige Geneviève, (Genoveva) de patroonheilige van Parijs, is in 422 te Nanterre geboren als kind van arme boeren. In haar jeugd was zij dus herderin. Toen Germanos‚ de bisschop van Parijs, daar kwam om te prediken, vertelde zij hem, als parmantig meisje van negen jaar, dat zij een aan God toegewijd leven wilde leiden. Germanos was door haar ernst getroffen en kwam opnieuw met haar in contact toen zij enkele jaren later, na de dood van haar ouders, bij haar peetmoeder in Parijs kwam wonen. Toen Geneviève 15 jaar oud was gaf hij haar de maagdenwijding‚ maar ze bleef bij haar peetmoeder wonen waar zij een leven van gebed combineerde met zorg voor de armen, die zij dagelijks ging opzoeken in de achterbuurten van de stad. Daar werd al gauw schande van gesproken, te meer daar Geneviève in visioenen had gezien hoe de Hunnen onder Attilla de stad (die toen nog Lutetia heette) zouden belegeren. De bisschop bewaarde echter zijn vertrouwen in haar, en schreef aan haar gebeden toe dat Attilla wegtrok van de belegerde stad.
Later werd de stad opnieuw belegerd‚ nu door de Franken, en er ontstond een hevige hongersnood. Geneviève wist echter een voedseltransport te organiseren en slaagde erin dit vanuit Troyes langs de Seine onopgemerkt de stad binnen te leiden. Door dit alles werd zij een invloedrijke persoonlijkheid en zij maakte daarvan gebruik om vele gevangenen te bevrijden. Zij bracht ook de bouw van de kerk ter ere van de heilige Dionyssius bij Montmartre tot stand. Bijna negentig jaar oud is zij gestorven rond 510.

De heilige Gordios leefde rond 300, en was afkomstig uit een christengezin in Caesarea van Kappadocië.
Hij maakte carrière in het leger en bracht het tot hoofdman, kapitein. Toen in die tijd opnieuw de vervolgingen uitbraken, waarbij ook het leger werd ingeschakeld, vluchtte Gordios naar de bergen.
Maar toen hij daar tot rust was gekomen vatte hij moed en ging terug om zijn geloof te belijden. Daarop werd hij onthoofd.
Er bestaat nog een lofrede over hem van de heilige Basilius, zijn grote stadsgenoot.

De heilige profeet Maleachi (Malachias) uit het geslacht Zebulon, profeteerde in Israël na de Babylonische gevangenschap, rond 500 vóór Christus. Zijn naam betekent: ‘engel des Heren’, en hij voorziet de komst van Johannes de Doper als ‘de Engel die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal’ (Mal. 3:1 ; Mc. 1:2); en ook de komst van de profeet Elia, die voorafgaat aan de grote oordeelsdag: ‘Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en vreeswekkende Dag des Heren komt’ (Mal. 4:5).

Ook nog op deze dag de heilige martelaren: Antherus bisschop van Rome, gemarteld en ter dood gebracht aan de Via Appia in 236; Florentius bisschop van Vienne, in ballingschap ter dood gebracht in 275; Petros gekruisigd bij Aulon in Palestina; Kyrinos, Primus en Theogenes ter dood gebracht aan de Hellespont; Theopemptos en Theonas roemvol ter dood gebracht onder Diokletiaan; en Daniël doodgemarteld in Padua.

Eveneens op deze dag de gedachtenis van de heilige Eustadius abt te Dijon in de 6e eeuw; Blimont abt in het diocees Amiens, tegen 660; en Bertilla een weduwe in Marolles, heilig gestorven in 687.


Door de gebeden van deze en al Uw heiligen, Heer Jezus Christus onze God, ontferm U over ons en red ons. Amen.
teksten samengesteld door archimandriet Adriaan - eeuwige gedachtenis !
illustraties door matj. Johanna - eeuwige gedachtenis !
overgenomen met toestemming van het klooster St. Jan de Voorloper in Den Haag.