vorige dag           volgende dag Register

Heiligenjaar   -   4 januari

Zeventig apostelen. In het tiende hoofdstuk van zijn Evangelie verhaalt de heilige Lukas hoe de Heer naast de twaalf apostelen nog zeventig leerlingen uitkoos om Zijn komst aan te kondigen in alle steden en plaatsen waar Hij zelf wilde komen. Wij vinden hen later terug onder de honderdtwintig die na de hemelvaart van Christus in Jeruzalem bijeen waren in afwachting van de komst van de Heilige Geest (Hand. 1:15). Onder hen werd de plaatsvervanger van Judas gekozen, en later de zeven diakens; maar allen namen deel aan het werk der apostelen, zodat zij ook zelf met die eretitel werden bekleed. Hun namen vinden we in het boek der Handelingen en in de brieven van de apostelen. Het getal zeventig (of twee en zeventig) heeft meer een symbolische waarde. Door het combineren van verschillende bestaande lijsten komt men tot een totaal van zes en negentig, die elk hun eigen feestdag hebben in de loop van het kerkelijk jaar.

De heilige Zosimas leefde als kluizenaar in de woestijn van Kilikië. Tijdens de vervolging van Diokletiaan werd hij gevangen genomen en aan dodelijke martelingen onderworpen, waarvan hij echter op wonderbare wijze genas.
De gevangenbewaarder kwam daar zo van onder de indruk dat hij zich bekeerde en door Zosimas gedoopt werd met de naam Athanasios. Hij liet Zosimas ontvluchten en trok met hem mee naar de woestijn, waar zij zich verborgen in een nauwe rotskloof. Daar wijdden zij zich aan het onophoudelijk gebed en daar zijn zij ook gestorven.

De heilige Euthymios de nieuwe was monnik in het klooster van de heilige Mokios. Hij legde zich toe op strenge ascese van een bijzondere vorm: hij liet zware ijzeren gewichten vastsmeden aan zijn lichaam, en leefde zo vrijwillig voor Christus het zware leven van een strafgevangene.

De heilige Euthymios abt van het Vatopediklooster op de Athos, had met twaalf van zijn monniken een aanklacht ingediend tegen de keizer en de patriarch, die de volheid van het geloof wilden prijsgeven ter wille van (politiek bepaalde) uniëringspogingen. Hij werd daarom in zee verdronken, terwijl de anderen werden opgehangen in 1285.

De heilige Eustachios was een monnik van het klooster van de heilige Michaël in Zjitsja en werd later tot hegoemen gekozen van het Chilandari-klooster op de Athos. Tenslotte werd hij aangesteld als aartsbisschop voor geheel Servië, waar hij te midden van zijn vele bezigheden vasthield aan zijn monastieke levenswijze. Graag trok hij zich ook enige tijd terug in zijn eerste klooster; daar is hij ook gestorven in 1286.

De heilige Onufrios was een zoon van welgestelde ouders op Chios. Toen hij eens heftige ruzie met hen had, liet hij zich met een verhitte kop als islamiet inschrijven. Zodra hij tot bezinning kwam en vol schrik ontdekte wat hij gedaan had, trok hij naar de Athos en trad in het strengste klooster: Chilandari, waar hij de naam Onufrios ontving. Hij putte zich uit met harde ascese, maar het besef dat hij Christus verloochend had, bleef aan hem knagen. Hij ging daarom naar Chios terug en gaf zich bij de Turken aan als renegaat. Door allerlei kwellingen trachtten zij hem te dwingen Christus opnieuw af te zweren, maar toen hij standvastig bleef, werd hij onthoofd op deze dag in 1818, in de ouderdom van 32 jaar.

Ook nog op deze dag de heilige martelaren: Priscus, priester, Priscillianus, monnik en Benedicta, die onderJuliaan ter dood zijn gebracht in Rome; Dafrosa die na de marteldood van man en kinderen eerst in ballingschap was gezonden, maar later onder Juliaan te Rome werd onthoofd; Hermes, Aggeus en Cajus werden gedood te Bologna onder keizer Maximianus.
Mavilus werd onder keizer Severus door de wilde dieren verslonden te Adrumete in Noord-Afrika; Aquilinus, Geminus, Eugenius, Marcianus, Quinctus, Theodotus en Tryphon leden ook in Noord-Afrika; tenslotte nog Chrysanthos en Euthymia.

Eveneens op deze dag de gedachtenis van de heilige Gregorius van Langres, (539), van de abt Theoktistos (800). Rigobertus, bisschop van Reims (745) en van Ferreolus, bisschop van Uzès (581).


Door de gebeden van deze en al Uw heiligen, Heer Jezus Christus onze God, ontferm U over ons en red ons. Amen.
teksten samengesteld door archimandriet Adriaan - eeuwige gedachtenis !
illustraties door matj. Johanna - eeuwige gedachtenis !
overgenomen met toestemming van het klooster St. Jan de Voorloper in Den Haag.