Gebed vóór de lezing   [ Lees verder . . . ] Laat stralen in onze harten, menslievende Heer, het zuivere licht van Uw goddelijke kennis en open de ogen van ons verstand om de verkondiging van Uw Evangelie te begrijpen. Plant in ons het ontzag voor Uw zalige geboden, zodat wij al onze vleselijke begeerten vertreden en een geestelijke levenswijze leiden en U behagen in al ons denken en doen. Want Gij zijt de verlichting van onze zielen en lichamen, Christus God, en tot U zenden wij de lof evenals tot Uw beginloze Vader en Uw alheilige, goede en levendmakende Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

vorige dag           volgende dag


3 januari - voorfeest van Theofanie -

APOSTEL

pericoop 27 (Hand 10 : 44-11:10)

Lezing uit de handelingen der apostelen,

In die dagen, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden. En alle gelovigen die van de besnijdenis waren, die met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, want zij hoorden hen in talen spreken en God verheffen. Toen antwoordde Petrus: Zou iemand deze mensen het water van de doop kunnen weigeren? Mensen die net als wij de heilige Geest hebben gekregen! En hij gaf opdracht dat zij gedoopt zouden worden in de Naam van de Heer. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. De apostelen en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het Woord van God aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem was gegaan, bestreden zij die van de besnijdenis waren, hem en zeiden: Gij zijt binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn, en gij hebt met hen gegeten. Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te zetten en zei: Ik was in de stad Joppe aan het bidden en zag in geestvervoering een visioen: iets daalde neer, dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken neergelaten werd uit de hemel, en het kwam tot dicht bij mij. En toen ik hierop mijn ogen gericht hield en het aandachtig bekeek, zag ik de viervoetige dieren van de aarde, en de wilde en de kruipende dieren, en de vogels in de lucht. En ik hoorde een stem, die tegen mij zei: Sta op, Petrus, slacht en eet. Maar ik zei: Beslist niet, Heer, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. Maar de stem antwoordde mij voor de tweede keer uit de hemel: Wat God gereinigd heeft, moogt gij niet voor onheilig houden. Dit gebeurde tot driemaal toe; en alles werd weer opgetrokken in de hemel.

- voorfeest van Theofanie -

EVANGELIE

Jh - pericoop 2 (Jh 1 : 18-28)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, - Die heeft Hem geopenbaard. En dit is het getuigenis van Johannes, toen de Joden vanuit Jeruzalem priesters en levieten stuurden om hem te vragen: ‘Wie zijt gij?’ En hij erkende en ontkende het niet, en hij beleed: ‘ik ben de Christus niet.’ En zij vroegen hem: ‘Wat dan? Zijt gij Elia?’ En hij zei: ‘Die ben ik niet.’ ‘Zijt gij de profeet?’ Hij antwoordde: ‘Nee.’ Zij zeiden tegen hem: ‘Wie zijt gij, opdat wij een antwoord kunnen geven aan hen, die ons gestuurd hebben; wat zegt gij over uzelf?’ Hij zei: ‘Ik ben de stem van een roepende in de woestijn: Maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft’. En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën, en zij vroegen hem en zeiden tegen hem: ‘Waarom doopt gij dan, als gij de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet?’ Johannes antwoordde hun, zeggend: ‘Ik doop in water; maar in uw midden staat Hij, Die gij niet kent. Hij is het, Die na mij komt, Die vóór mij gesteld is, bij Wie ik niet waardig ben de riem van Zijn sandalen los te maken.’ Dit gebeurde in Bethanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.