Gebed vóór de lezing   [ Lees verder . . . ] Laat stralen in onze harten, menslievende Heer, het zuivere licht van Uw goddelijke kennis en open de ogen van ons verstand om de verkondiging van Uw Evangelie te begrijpen. Plant in ons het ontzag voor Uw zalige geboden, zodat wij al onze vleselijke begeerten vertreden en een geestelijke levenswijze leiden en U behagen in al ons denken en doen. Want Gij zijt de verlichting van onze zielen en lichamen, Christus God, en tot U zenden wij de lof evenals tot Uw beginloze Vader en Uw alheilige, goede en levendmakende Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

vorige dag           volgende dag


4 januari - Synax van de 70 apostelen -

APOSTEL

pericoop 131 I Cor 4 : 9-16

Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs,

Broeders, God heeft ons, apostelen, de laatste plaats aangewezen als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas om Christus' wil, maar gij zijt wijs in Christus, wij zwak, maar gij sterk, gij geëerd, maar wij veracht. Tot op dit moment lijden wij én honger én dorst, én zijn wij naakt, én worden wij met vuisten geslagen, én hebben wij geen vaste woonplaats, én spannen wij ons in door met onze eigen handen te werken. Worden wij uitgescholden, dan zegenen wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij. Worden wij belasterd, dan vertroosten wij. Tot op dit ogenblik zijn wij uitschot van de wereld en het uitvaagsel van allen. Ik schrijf dit niet om u te beschamen, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht. Want al had gij duizenden leermeesters in Christus, daarmee hebt gij nog niet veel vaders: immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt. Ik roep u dus op: word mijn navolgers.

- voorfeest van Theofanie -

EVANGELIE

Mt - pericoop 5 (Mt 3 : 1-6)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

In die tijd trad Johannes de Doper op en predikte in de woestijn van Judea, en hij zei: ‘Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Want Deze is het, van Wie de profeet Jesaja sprak, toen hij zei:
De stem van een roepende in de woestijn:
Bereid de weg des Heren, maak Zijn paden recht.’
Deze Johannes nu droeg een kleed van kameelhaar en een leren gordel om zijn lendenen, en zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen liepen Jeruzalem en geheel Judea en de gehele Jordaanstreek naar hem uit. En zij lieten zich door hem in de rivier de Jordaan dopen onder belijdenis van hun zonden.