Gebed vóór de lezing   [ Lees verder . . . ] Laat stralen in onze harten, menslievende Heer, het zuivere licht van Uw goddelijke kennis en open de ogen van ons verstand om de verkondiging van Uw Evangelie te begrijpen. Plant in ons het ontzag voor Uw zalige geboden, zodat wij al onze vleselijke begeerten vertreden en een geestelijke levenswijze leiden en U behagen in al ons denken en doen. Want Gij zijt de verlichting van onze zielen en lichamen, Christus God, en tot U zenden wij de lof evenals tot Uw beginloze Vader en Uw alheilige, goede en levendmakende Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

vorige dag           volgende dag


6 januari - De heilige Theofanie van onze God en Redder Jezus Christus -

Prokimen     toon 4          (ps. 117)

Gezegend Hij Die komt in de Naam des Heren * God is Heer en Hij is ons verschenen.

Belijdt de Heer, want Hij is goed, want eeuwig is Zijn barmhartigheid.


APOSTEL

pericoop 302-a (Titus 2 : 11-14; 3:4-7)

Lezing uit de brief van Paulus aan Titus,

Mijn kind Titus, verschenen is Gods genade tot heil van alle mensen; het leert ons de goddeloosheid en de wereldse verlangens te verloochenen en in de huidige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, als mensen die de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Redder Jezus Christus, verwachten. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, om ons te verlossen van alle wetteloosheid en voor Zich een eigen volk te reinigen, ijverig in goede werken. Maar toen de mildheid en mensenliefde van God, onze Redder, verscheen, heeft Hij ons gered, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Redder, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden van het eeuwige leven waar wij op hopen.

Alleluja     toon 1         

Offer de Heer, zonen van God, offer de Heer jonge rammen. Offer de Heer glorie en eer.

De stem des Heren over de wateren, de Heer der heerlijkheid doet de donder rollen; de Heer over uitgestrekte wateren.

- De heilige Theofanie van onze God en Redder Jezus Christus -

EVANGELIE

in de Metten: Mc - pericoop 2-a (Mc 1 : 9-11)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

In die tijd kwam Jezus uit Nazaret dat in Galilea ligt naar de Jordaan, om door Johannes gedoopt te worden. En meteen toen Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemelen openscheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemelen: Gij zijt Mijn geliefde Zoon in Wie Ik Mijn welbehagen heb.

in de Liturgie: Mt - pericoop 6 (Mt 3 : 13-17)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om Zich door hem te laten dopen. Deze echter trachtte Hem te weerhouden en zei: ‘Ik behoor eerder door U gedoopt te worden, en komt U tot mij?’ Maar Jezus antwoordde hem en zei: ‘Laat het geschieden, want zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen.’ Toen liet hij Hem begaan. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij terstond uit het water. En zie, de hemelen openden zich en Hij zag de Geest Gods als een duif nederdalen en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemel sprak: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik mijn welbehagen heb.’