Gebed vóór de lezing   [ Lees verder . . . ] Laat stralen in onze harten, menslievende Heer, het zuivere licht van Uw goddelijke kennis en open de ogen van ons verstand om de verkondiging van Uw Evangelie te begrijpen. Plant in ons het ontzag voor Uw zalige geboden, zodat wij al onze vleselijke begeerten vertreden en een geestelijke levenswijze leiden en U behagen in al ons denken en doen. Want Gij zijt de verlichting van onze zielen en lichamen, Christus God, en tot U zenden wij de lof evenals tot Uw beginloze Vader en Uw alheilige, goede en levendmakende Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

vorige dag           volgende dag


1 maart - Zondag van het de laatste zuivelspijzen - Vergevingszondag -

Prokimen     toon 8          (ps. 75)

Doe geloften aan de Heer uw God * en volbreng ze.

God wordt gekend in Judea, Zijn Naam is groot in Israël.


APOSTEL

pericoop 112 (Rom 13 : 11b-14:4)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen,

Broeders, nu is de redding dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij, zoals past bij de dag, eerzaam leven, niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in wellust en losbandigheid, niet in ruzie en jaloezie. Maar bekleed u met de Heer Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Aanvaard wie zwak is in het geloof, zonder over meningsverschillen te strijden. De één gelooft dat hij alles mag eten, maar wie zwak is, eet alleen plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet niet neerkijken op iemand die dat niet doet. En wie niet alles eet, moet niet veroordelen wie alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie zijt gij, dat gij de dienaar van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden.

Alleluja     toon 4          (ps. 91)

Het is goed de Heer te belijden, en psalmen te zingen voor Uw Naam, Allerhoogste.

Om ‘s morgens Uw barmhartigheid te verkondigen, en Uw waarheid in de nacht.

- Zondag van de laatste zuivelspijzen - Vergevingszondag -

EVANGELIE

in de Metten: Lc pericoop 112 - het 4e opstandingsevangelie (Lc 24 : 1-12)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

Toen Jezus ‘s morgens op de eerste dag van de week was opgestaan, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had. Zij ging heen en vertelde het aan hen die Hem vergezeld hadden, en die treurden en weenden. En toen zij hoorden, dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. Daarna is Hij in een andere gedaante verschenen aan twee van hen, die onderweg waren en naar een stuk land gingen. Ook zij gingen het aan de anderen vertellen; maar zij geloofden ook hen niet. Later verscheen Hij aan de elf, terwijl zij aan tafel aanlagen; en Hij verweet hun hun ongeloof en de hardheid van hun hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij was opgewekt. En Hij zei tegen hen: ‘Ga heen in heel de wereld, verkondig het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen hen vergezellen die geloven: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; zij zullen in nieuwe talen spreken, slangen zullen zij oppakken, en als zij iets dodelijks drinken, zal dat hun niet schaden; zieken zullen zij de handen opleggen en zij zullen gezond worden.’ Nadat de Heer tot hen gesproken had, werd Hij opgenomen in de hemel, en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God. En zij gingen heen en predikten overal, en de Heer werkte mee en bekrachtigde hun woorden door de tekenen, die erop volgden. Amen.

in de Liturgie: Mt - pericoop 17 (Mt 6 : 14-21)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

De Heer zei: ‘Als jullie anderen hun overtredingen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als jullie de anderen niet vergeven, zal ook jullie Vader jullie overtredingen niet vergeven. En als jullie vasten, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen; want zij maken hun gezicht ontoonbaar om aan de mensen te laten zien dat zij vasten. Amen, Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon reeds ontvangen. Maar als je vast, zalf je hoofd en was je aangezicht, zodat het niet door de mensen gezien wordt dat je vast, maar door jullie Vader Die in het verborgene is; en je Vader, Die in het verborgene ziet, zal je er openlijk voor belonen. Verzamel voor jezelf geen schatten op de aarde, waar mot en roest ze verteren, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel voor jezelf schatten in de hemel, waar mot en roest ze niet verteren, en waar dieven niet inbreken en stelen. Want waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.’