Gebed vóór de lezing   [ Lees verder . . . ] Laat stralen in onze harten, menslievende Heer, het zuivere licht van Uw goddelijke kennis en open de ogen van ons verstand om de verkondiging van Uw Evangelie te begrijpen. Plant in ons het ontzag voor Uw zalige geboden, zodat wij al onze vleselijke begeerten vertreden en een geestelijke levenswijze leiden en U behagen in al ons denken en doen. Want Gij zijt de verlichting van onze zielen en lichamen, Christus God, en tot U zenden wij de lof evenals tot Uw beginloze Vader en Uw alheilige, goede en levendmakende Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

vorige dag           volgende dag


25 maart - Zondag van de H. Maria van Egypte -

Prokimen     toon 8          (ps. 75)

Doe geloften aan de Heer, uw God, * en volbreng ze.

God wordt gekend in Judea, Zijn Naam is groot in Israël.


APOSTEL

pericoop 321-b (Hebr 9 : 11-14)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën,

Broeders, Christus is verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de grotere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing verworven. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!

op deze dag eventueel ook: lezing voor de H. Maria van Egypte

208-c (Gal 3 : 23-4:5)

Broeders, voordat het geloof kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want gij zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus zijt gedoopt, hebt u met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; dat men slaaf is of vrije; dat men man is of vrouw; want allen zijt gij één in Christus Jezus. En als gij van Christus zijt, dan zijt gij Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Ik bedoel dit: zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, al is hij ook heer en meester over alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot op het tijdstip, dat de vader heeft bepaald. Zo waren ook wij, zolang wij onmondig waren, als slaven onderworpen aan de elementen, waaruit de wereld bestaat. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God Zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij tot kinderen zouden aangenomen worden.

Alleluja     toon 8          (ps. 94)

Kom, laat ons jubelen voor de Heer.

Laat ons voor Zijn aanschijn treden met belijdenis.

- Zondag van Maria van Egypte -

EVANGELIE

in de Metten: Jh Pericoop 65-a - het 9e opstandingsevangelie (Jh 20 : 19-31)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

Toen het avond was op die eerste dag van de week en de deuren op de plaats waar de leerlingen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: ‘Vrede zij jullie!’ En toen Hij dit gezegd had, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zij. De leerlingen verblijdden zich toen zij de Heer zagen. Jezus zei nog eens tegen hen: ‘Vrede zij jullie! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’ En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: ‘Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan worden ze hem vergeven; als jullie ze iemand toerekenen, dan blijven ze toegerekend.’ Thomas nu, één van de twaalf, Didymus genaamd, was niet bij hen, toen Jezus daar kwam. De andere leerlingen zeiden tegen hem: ‘wij hebben de Heer gezien!’ Maar hij zei tegen hen: ‘Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet op het litteken van de spijkers leg, en mijn hand niet in Zijn zij leg, zal ik het zeker niet geloven.’ En na acht dagen waren Zijn leerlingen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en Hij stond in hun midden en zei: ‘Vrede zij jullie!’ Daarna zei Hij tegen Thomas: ‘Breng je vinger hier en bekijk Mijn handen, en breng je hand hier en leg die in Mijn zij, en wees niet ongelovig, maar gelovig.’ Thomas antwoordde en zei tegen Hem: ‘Mijn Heer en mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je Mij gezien hebt, geloof je? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.’ Jezus heeft nog veel andere tekenen voor de ogen van Zijn leerlingen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, leven hebt in Zijn Naam.

in de Basilius-Liturgie: Mc pericoop 47 (Mc 10, 32b-45)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

In die tijd nam Jezus de twaalf leerlingen met Hem apart en vertelde hun wat Hem overkomen zou: ‘Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Mensenzoon zal uitgeleverd worden aan de hogepriesters en schriftgeleerden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen en Hem uitleveren aan de heidenen; en zij zullen Hem bespotten, geselen, bespuwen en ter dood brengen, en op de derde dag zal Hij opstaan.’ Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, bij Hem en zeiden tegen Hem: ‘Meester, wij zouden willen dat U voor ons doet wat wij U ook maar vragen.’ Hij zei tegen hen: ‘Wat willen jullie dat Ik voor je doen zal?’ Zij zeiden: ‘Geef dat wij in Uw heerlijkheid mogen zitten, de één aan Uw rechterzijde en de ander aan de linkerzijde.’ Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet, waar je om vraagt. Kunnen jullie de beker drinken, die Ik drink, of gedoopt worden met de doop, waarmee Ik gedoopt word?’ Zij antwoordden Hem: ‘Ja, dat kunnen wij.’ Maar Jezus zei tegen hen: ‘De beker, die Ik drink, zullen jullie drinken, en met de doop, waarmee Ik gedoopt word, zullen ook jullie gedoopt worden. Maar het zitten aan Mijn rechter- of linkerzijde is niet aan Mij om te geven, maar dat is voor hen, voor wie het bestemd is.’ En toen de tien anderen dit hoorden, namen zij het Jakobus en Johannes zeer kwalijk. Maar Jezus riep hen bij Zich en zei: ‘Jullie weten dat zij die als leiders van volken gelden, over hen heersen en dat de rijksgroten hun gezag laten gelden. Zo moet het bij jullie niet zijn. Wie van jullie belangrijk wil worden, moet jullie dienaar zijn; en wie van jullie de eerste wil wezen, moet ieders dienaar zijn. Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losgeld voor velen.

op deze dag eventueel ook: lezing voor de H. Maria van Egypte

Lc pericoop 33 (Lc 7, 36-50)

In die tijd nodigde één van de Farizeeën Jezus uit om bij hem te komen eten. Hij kwam in het huis van de Farizeeër en ging aanliggen. En zie, een vrouw, die in de stad als zondares bekend stond en vernomen had, dat Hij in het huis van de Farizeeër aanlag, kwam daar met een albasten kruik met zalfolie. En zij ging huilend achter Hem staan bij Zijn voeten en begon met haar tranen Zijn voeten nat te maken, en zij droogde ze af met de haren van haar hoofd en overdekte Zijn voeten met kussen en zalfde ze met de zalfolie. Toen de Farizeeër die Hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: Als Hij een profeet was, zou Hij toch weten, wie de vrouw is die Hem aanraakt en wat voor vrouw dit is, dat het een zondares is. Toen antwoordde Jezus hem en zei: ‘Simon, Ik heb u iets te zeggen.’ Hij antwoordde: ‘Meester, spreek.’ ‘Een geldschieter had twee schuldenaars; de één was hem vijfhonderd denariën schuldig en de ander vijftig. Toen zij niet konden terugbetalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg eens, wie van hen zal hem het meest liefhebben?’ Simon antwoordde en zei: ‘Ik veronderstel degene aan wie hij het meeste heeft kwijtgescholden.’ Hij zei tegen hem: ‘U hebt juist geoordeeld.’ En Hij keerde Zich naar de vrouw, en zei tegen Simon: ‘Ziet u deze vrouw? Ik kwam uw huis binnen, u hebt Mij geen water voor Mijn voeten gegeven, maar zij heeft met haar tranen Mijn voeten nat gemaakt en met haar hoofdharen afgedroogd. U hebt Mij geen kus gegeven, maar zij heeft van het ogenblik af, dat Ik binnenkwam, niet opgehouden Mijn voeten te kussen. U hebt Mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft met zalfolie Mijn voeten gezalfd. Daarom zeg Ik u: Haar worden haar vele zonden vergeven, omdat zij grote liefde betoond heeft. Maar wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig liefde betoond.’ Toen zei Hij tegen haar: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ En die met Hem aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen: ‘Wie is deze man, dat Hij zelfs zonden vergeeft?’ Toen zei Hij tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered; ga heen in vrede.’25 maart - De Annunciatie -

Prokimen     toon 3          (Lc 1)

Mijn ziel verheft de Heer * en gejuicht heeft mijn geest, in God mijn Redder.

Want Hij heeft neergezien op de nederigheid van Zijn dienstmaagd; zie: van nu af zullen alle geslachten mij zaligprijzen.


APOSTEL

pericoop 306 (Hebr 2 : 11-18)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën,

Broeders, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen, als Hij zegt:
Ik zal Uw Naam aan Mijn broeders verkondigen;
te midden van de bijeenkomst zal Ik U lofzingen.
En verder:
Ik zal op Hem Mijn vertrouwen stellen.
En vervolgens:
Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft.
Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel genomen om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die uit vrees voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.

Alleluja     toon 2          (ps. )

Hij daalt neer als dauw op de vacht, als regendruppels die in de aarde dringen.

Zijn Naam zij gezegend in eeuwigheid; langer dan de zon zal Zijn Naam bestaan.

EVANGELIE

in de Metten: Lc Pericoop 4 (Lc 1 : 39-49, 56)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

In die dagen stond Maria op en reisde met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind van vreugde op in haar schoot; en Elisabeth werd vervuld met Heilige Geest en riep met luide stem uit: ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Want zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. En zalig zij, die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.’ En Maria zei:
‘Mijn ziel verheft de Heer,
en gejuicht heeft mijn geest in God, mijn Redder.
Want Hij heeft neergezien op de nederigheid van Zijn dienstmaagd,
want zie, van nu af aan zullen alle geslachten mij zalig prijzen.
Want de Machtige heeft grote dingen aan mij gedaan
en heilig is Zijn Naam.’
En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en keerde toen naar huis terug.

in de Liturgie: Lc pericoop 3 (Lc 1 : 24-38)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

In die tijd werd Elisabeth, de vrouw van Zacharias, zwanger en zij verborg zich vijf maanden en zei: Zó heeft mij de Heer gedaan in de dagen, toen Hij op mij neerzag om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. En in de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad van Galilea, Nazareth genaamd, naar een maagd, die ten huwelijk gegeven was aan een man, met de naam Jozef, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was zei hij: Verheug u, gij begenadigde, de Heer is met u. Zij ontroerde bij dit woord en overdacht, wat dit voor een begroeting kon zijn en de engel zei tegen haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en Hem de Naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon van de Allerhoog­ste genoemd worden; de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, Hij zal in het huis van Jakob koning zijn in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde hebben. Toen zei Maria tegen de engel: Hoe zal dit geschieden, aangezien ik geen man heb? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. En zie, ook Elisabeth, uw verwante heeft nog zelfs in haar ouderdom een zoon ontvangen, en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. Want geen woord van God zal krachteloos zijn. Toen zei Maria: Ziehier de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen.