Gebed vóór de lezing   [ Lees verder . . . ] Laat stralen in onze harten, menslievende Heer, het zuivere licht van Uw goddelijke kennis en open de ogen van ons verstand om de verkondiging van Uw Evangelie te begrijpen. Plant in ons het ontzag voor Uw zalige geboden, zodat wij al onze vleselijke begeerten vertreden en een geestelijke levenswijze leiden en U behagen in al ons denken en doen. Want Gij zijt de verlichting van onze zielen en lichamen, Christus God, en tot U zenden wij de lof evenals tot Uw beginloze Vader en Uw alheilige, goede en levendmakende Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

vorige dag           volgende dag


13 juli - vrijdag in de 7e week na pinksteren -

APOSTEL

pericoop 139 (I Cor 7 : 35-8:7)

Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs,

Broeders, ik spreek in uw eigen belang, niet om u aan banden te leggen, maar om u te leiden tot eerbaarheid en volledige toewijding aan de Heer, zonder afgeleid te worden. Maar als iemand bang is dat hij ongepast handelt ten opzichte van zijn toekomstige vrouw die nog maagd is, omdat het verlangen te groot wordt, laat hij dan gevolg geven aan zijn wens, hij zondigt niet: laten zij trouwen. Maar wie in zijn hart vastbesloten is, en dus zonder dwang en uit vrije wil, in zijn hart besloten heeft zijn toekomstige vrouw maagd te laten blijven, die handelt ook goed. Dus: ook wie ten huwelijk geeft, handelt goed, maar wie niet ten huwelijk geeft, handelt beter. Een vrouw is gebonden door de wet aan haar man zolang hij leeft, maar wanneer hij is gestorven, is ze vrij om te trouwen met wie ze wil, mits in de Heer. Maar zij is gelukkiger, als zij ongetrouwd blijft. Dat is althans mijn mening, en ik meen dat ook ik de Geest van God bezit.
En wat de afgodenoffers betreft: wij weten dat wij allen kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand, alleen de liefde bouwt op. En als iemand meent iets te weten, dan heeft hij nog niet de kennis, die hij behoort te hebben. Maar als iemand God liefheeft, is hij door Hem gekend. Wat dus het eten van afgodenoffers betreft: wij weten dat er in de hele wereld niet één afgod echt bestaat en dat er geen andere God is dan Eén. Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde - en zo zijn er immers heel wat goden en heren -, toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alles is, voor Hem zijn wij bestemd, en één Heer: Jezus Christus, door Wie alles is en door Hem leven wij. Maar niet iedereen bezit deze kennis, want sommigen, met het geweten van de afgod tot nu toe, eten het vlees als afgodenoffer, en hun geweten, dat zwak is, wordt erdoor bezwaard.

EVANGELIE

Mt pericoop 63 (Mt 15 : 29-31)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

In die tijd kwam Jezus bij het meer van Galilea; en Hij ging de berg op en ging daar zitten. En er kwamen veel menigten naar Hem toe en zij brachten kreupelen, blinden, doofstommen, verlamden en veel anderen met zich mee. En zij legden ze aan de voeten van Jezus en Hij genas hen, zodat de menigten zich verwonderden, toen zij zagen dat doofstommen konden spreken, verlamden gezond waren, kreupelen konden lopen en blinden konden zien; en zij verheerlijkten de God van Israël.