Gebed vóór de lezing   [ Lees verder . . . ] Laat stralen in onze harten, menslievende Heer, het zuivere licht van Uw goddelijke kennis en open de ogen van ons verstand om de verkondiging van Uw Evangelie te begrijpen. Plant in ons het ontzag voor Uw zalige geboden, zodat wij al onze vleselijke begeerten vertreden en een geestelijke levenswijze leiden en U behagen in al ons denken en doen. Want Gij zijt de verlichting van onze zielen en lichamen, Christus God, en tot U zenden wij de lof evenals tot Uw beginloze Vader en Uw alheilige, goede en levendmakende Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

vorige dag           volgende dag


Woensdag 23 augustus - woensdag in de 12e week na pinksteren -

APOSTEL

pericoop 182-a (II Cor 6 : 11-16b)

Lezing uit de tweede brief van Paulus aan de Corinthiërs,

Broeders, onze mond zegt het u ronduit, Corinthiërs, en ons hart staat wijd open. Gij neemt geen kleine plaats in ons hart in, maar zijt zelf enghartig. Zet dan ook van uw kant - ik spreek als tot mijn kinderen - uw hart wijd open. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft.

EVANGELIE

Mc pericoop 4 (Mc 1 : 23-28)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Marcus,

In die tijd was er in de synagoge van de Joden iemand met een onreine geest, en hij schreeuwde: ‘Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Zijt gij gekomen om ons in het verderf te storten. Ik weet wie Gij zijt, de Heilige van God.’ En Jezus bestrafte hem en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg! En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging onder luid geschreeuw uit hem weg. En zij waren allen zo verbaasd, dat zij zich samen afvroegen, zeggend: Wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit, dat Hij ook de onreine geesten met gezag een bevel geeft en zij Hem gehoorzamen? En het gerucht over Hem verbreidde zich meteen in het hele gebied van Galilea.