Gebed vóór de lezing   [ Lees verder . . . ] Laat stralen in onze harten, menslievende Heer, het zuivere licht van Uw goddelijke kennis en open de ogen van ons verstand om de verkondiging van Uw Evangelie te begrijpen. Plant in ons het ontzag voor Uw zalige geboden, zodat wij al onze vleselijke begeerten vertreden en een geestelijke levenswijze leiden en U behagen in al ons denken en doen. Want Gij zijt de verlichting van onze zielen en lichamen, Christus God, en tot U zenden wij de lof evenals tot Uw beginloze Vader en Uw alheilige, goede en levendmakende Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

vorige dag           volgende dag


20 september - donderdag in de 17e week na pinksteren -

APOSTEL

pericoop 225 (Ef 4 : 14-17)

Lezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs,

Broeders, wij zijn geen onmondige kinderen meer, die ronddobberen op de golven en meewaaien met elke wind, met wat er maar verkondigd wordt door het bedrog van mensen die op sluwe wijze tot dwaling te verleiden. Maar wij zullen, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. Vanuit dat Hoofd krijgt het hele lichaam samenhang en wordt bijeengehouden door alle gewrichtsbanden die ondersteuning geven, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dit zeg ik dus en betuig ik in de Heer: ga niet langer de weg van de overige heidenen met hun zinloze denkbeelden.

- donderdag in de 1e week na zondag-na-Kruisverheffing -

EVANGELIE

Lc pericoop 13 (Lc 4 : 16-22a)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

In die tijd kwam Jezus in Nazaret, waar Hij opgevoed was, en Hij ging naar Zijn gewoonte op sabbat naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen, en Hem werd de boekrol van de profeet Jesaja aangereikt; en Hij rolde hem open en vond de plaats waar geschreven staat:
‘De Geest van de Heer rust op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft;
Hij heeft Mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen;
om te genezen die gebroken zijn van hart,
om aan gevangenen vrijlating bekend te maken
en aan blinden het gezichtsvermogen,
om verdrukten vrijheid te geven,
en om een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is.’ Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. En Hij begon tegen hen te zeggen: ‘Heden is dit schriftwoord voor uw oren in vervulling gegaan. En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade, die uit Zijn mond vloeiden.