Gebed vóór de lezing   [ Lees verder . . . ] Laat stralen in onze harten, menslievende Heer, het zuivere licht van Uw goddelijke kennis en open de ogen van ons verstand om de verkondiging van Uw Evangelie te begrijpen. Plant in ons het ontzag voor Uw zalige geboden, zodat wij al onze vleselijke begeerten vertreden en een geestelijke levenswijze leiden en U behagen in al ons denken en doen. Want Gij zijt de verlichting van onze zielen en lichamen, Christus God, en tot U zenden wij de lof evenals tot Uw beginloze Vader en Uw alheilige, goede en levendmakende Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

vorige dag           volgende dag


11 november - zaterdag in de 23e week na pinksteren -

APOSTEL

pericoop 185 (II Cor 8 : 1-5)

Lezing uit de tweede brief van Paulus aan de Corinthiërs,

Broeders, ik maak u Gods genade bekend die in de kerken van Macedonië gegeven is: te midden van zware beproeving door verdrukking was er de overvloed van hun vreugde, en te midden van hun buitengewoon diepe armoede was er de overvloedige rijkdom van hun vrijgevigheid. Want, zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen, en uit eigen beweging; en zij smeekten ons dringend om de genade deelgenoot te mogen zijn in het dienstbetoon aan de heiligen. En niet alleen gáven zij, zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zichzélf: eerst aan de Heer en daarna, door Gods wil, ook aan ons.

- zaterdag in de 8e week van de Lucas-cyclus -

EVANGELIE

Lc - pericoop 46 (Lc 9 : 37-43a)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

In die tijd, toen Jezus van de berg afdaalde, kwam een grote menigte Hem tegemoet. En zie, een man uit de menigte riep: ‘Meester, ik smeek U, kijk toch eens naar mijn zoon, want hij is mijn enig kind. Zie, een geest neemt bezit van hem en dan begint hij opeens te schreeuwen; en hij doet hem stuiptrekken, zodat hij schuim op zijn mond krijgt, hij laat hem nauwelijks los en mishandelt hem. En ik heb uw leerlingen gesmeekt hem uit te drijven, maar zij konden het niet.’ Jezus antwoordde en zei: ‘o, ongelovige en ontaarde generatie, hoelang zal Ik nog bij u zijn en u verdragen? Breng uw zoon hier.’ En terwijl hij naderbij kwam, wierp de demon hem op de grond en deed hem stuiptrekken. Maar Jezus bestrafte de onreine geest, genas de jongen en gaf hem aan zijn vader terug. En zij stonden allen versteld over de grootheid van God.