Gebed vóór de lezing   [ Lees verder . . . ] Laat stralen in onze harten, menslievende Heer, het zuivere licht van Uw goddelijke kennis en open de ogen van ons verstand om de verkondiging van Uw Evangelie te begrijpen. Plant in ons het ontzag voor Uw zalige geboden, zodat wij al onze vleselijke begeerten vertreden en een geestelijke levenswijze leiden en U behagen in al ons denken en doen. Want Gij zijt de verlichting van onze zielen en lichamen, Christus God, en tot U zenden wij de lof evenals tot Uw beginloze Vader en Uw alheilige, goede en levendmakende Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

vorige dag           volgende dag


22 november - woensdag in de 25e week na pinksteren -

APOSTEL

pericoop 275 (II Thess 2 : 1-12)

Lezing uit de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen,

Broeders, wij vragen u, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet zo snel in uw denken wordt geschokt of u schrik laat aanjagen, niet door een geestesuiting, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want eerst moet de afvalligheid komen en moet de mens der zonde geopenbaard worden, de zoon van het verderf, de tegenstander, die zich verheft boven al wat goddelijk of heilig is, zodat hij als god in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als god voordoet. Herinnert gij u niet dat ik u deze dingen gezegd heb, toen ik nog bij u was? Dan weet gij ook wat hem tegenhoudt, hij zal pas geopenbaard worden als het zijn tijd is. Want het geheimenis van de wetteloosheid doet reeds z’n werk. Alleen wordt het nu weerhouden, totdat hij uit hun midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer zal hem verteren door de Adem van Zijn mond en hem buiten werking stellen door de verschijning bij Zijn komst; de komst van de wetteloze is overeenkomstig de werking van de satan, met veel machtsvertoon, met valse tekenen en wonderen, met allerlei bedrog door ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet hebben willen ontvangen waardoor zij konden worden gered. Daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat allen geoordeeld worden die niet in de waarheid geloven, maar een behagen hebben in de ongerechtigheid.

- woensdag in de 10e week van de Lucas-cyclus -

EVANGELIE

Lc - pericoop 90 (Lc 18 : 15-17, 26-30)

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

In die tijd brachten de mensen hun kleine kinderen bij Jezus om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, wezen zij hen terecht. Maar Jezus riep de kinderen bij Zich en zei: ‘Laat de kinderen bij Mij komen en houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God is voor wie zijn zoals zij. Amen, Ik verzeker jullie, wie het Koninkrijk van God niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan.’ Zijn leerlingen vroegen Hem: ‘Wie kan dan nog gered worden?’ Hij zei: ‘Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’ Toen zei Petrus: ‘Zie, wij hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd.’ En Hij zei tegen hen: ‘Amen, Ik verzeker jullie: Iedereen die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft omwille van het Koninkrijk van God, zal daarvoor het veelvoudige ontvangen in deze tijd, en in de komende eeuwigheid het eeuwig leven.’