Korte nieuwsflitsen uit het klooster

Kringloop-winkel ONA - Asten: bedankt!!

ONA is onze plaatselijke kringloop-winkel, gerund door vrijwilligers. Met de winst die gemaakt wordt, worden plaatselijke goede doelen ondersteund. Zij hebben zich bereid getoond de kosten op zich te nemen van een in de kapel aan te leggen geluidsinstallatie van ruim € 3.000. Daar zijn we heel erg blij mee. Dankuwel Harry en medewerkers van ONA! Onze plaatselijke 'geluidsman' die al 30 jaar ons kerkfeest voor de mensen buiten laat klinken, zal dit aanleggen. Dus ook aan Wim van den Bosch onze dank voor de jarenlange trouw, goede techniek en prettige samenwerking.Een korte overweging over de rouwmoedigheid bij het begin van de Grote Vasten - in english: see here.

"Rouwmoedigheid is een inspanning innerlijk te veranderen, niet een simpelweg spijt hebben." Dit zei Zijne Heiligheid Patriarch Daniel van Roemenië tijdens zijn zondagse homilie in de kapel van de Hl. Gregorius de Verlichter van zijn patriarchale troon.

Zijne Heiligheid tekende aan dat berouw hebben niet enkel inhoudt ‘het spijt me’ te zeggen en verder te gaan, ‘het is een inspanning om de wijze van denken, van spreken en van handelen te veranderen’.

In dit verband herinnerde de Patriarch eraan dat vele heiligen ‘oorspronkelijk dieven en criminelen waren, maar door rouwmoedige bekering ondergingen zij een verandering en werden wonderdoende heiligen’.

‘Enkele van hen waren verdorven, zoals de hl. Maria van Egypte die door veel rouwmoedigheid een heilige werd. Als zij aan het bidden was, steeg ze op van de grond, omdat zij meer met de hemel dan met de aarde verbonden was.’

Hij vervolgde met te zeggen dat ware rouwmoedigheid zich afspeelt in het verborgene, in stilte, en niet voor de ogen van andere mensen om in hun achting te stijgen. Ware rouwmoedigheid is een verandering, maar niet een die wordt rondgebazuind en overal wordt aangekondigd. Deze verandering vindt plaats op mystieke wijze, geruisloos en met veel nederigheid. Ware bekering, zei de Patriarch, ‘is het bewerkstelligen van een pijnlijke hergeboorte van de mens, het kneden van de zondige klei om een vat van de Heilige Geest te worden. Het is het kruisigen van de menselijke zelfzuchtigheid en een geestelijke opleving van zijn liefde voor God en voor de anderen’.

Rouwmoedige bekering is een levenslange inspanning die helpt om nederigheid te verkrijgen. Wie over zijn berouw, zijn deugden, zijn geestelijke vooruitgang opschept, laat zien dat hij niet echt heeft begrepen dat er geen christelijk leven is zonder voortdurende rouwmoedige inkeer. Rouwmoedigheid moet dan ook een constante zijn in het leven van een christen, een voortdurende reiniging van de zonden, die begaan zijn in gedachte, in woord of in daad, om redding en heiligheid te verkrijgen als gaven van het Koninkrijk van God.

Alleen rouwmoedigheid opent de deuren van het Koninkrijk van God. De deur der boete is de deur naar het Koninkrijk van God. Door rouwmoedigheid wordt de mens ontledigd van eigenliefde en wordt vervuld met de nederige en barmhartige liefde van Christus.
Bericht van het Roemeens Orthodox Nieuws Agentschap Basilica – 15 januari 2019
 

"Repentance is an effort for inner change, not a simple regret, " His Beatitude Patriarch Daniel said in his Sunday homily at St. Gregory the Enlightener Chapel of his Patriarchal Residence.

His Beatitude noted that repentance does not simply imply saying: ‘ I’m sorry’ and moving on, “it is an effort to change the way of thinking, of speaking and of acting.’

In this regard, the Patriarch recalled that many saints ‘were originally thieves and criminals, but through repentance, they changed themselves and became wonder-working saints.’

‘Some of them used to be decadent, as St. Mary Egypt who through much repentance became a saint. When praying she rose from the ground because she was more related to heaven than to earth.’

He went on to say that true repentance is done mystically, silently, not in front of other people to receive their appreciation. Genuine repentance is a change, but not a change made with trumpets, with advertising. This change is mystical, noiseless, and with much humility. True repentance, the patriarch said, ‘is a work of painful rebirth for man, of kneading the sinful clay to become a vessel of the Holy Spirit. It is a work of crucifixion of human selfishness and a spiritual revival of his love for God and for others.’

Repentance is a lifelong endeavor that helps attain to humility. He who boasts about his repentance, his virtues, his spiritual progress shows that he did not fully understand that there is no Christian life without permanent repentance. Therefore, repentance must be a constant of Christian life, a permanent cleansing of the sins committed in thought, word or deed to gain salvation and saintliness as gifts of the KIngdom of God.

Repentance is the only thing that opens the doors to the KIngdom of God. The doors of repentance are the doors of the KIngdom of God. Through repentance, man is emptied of selfish love and is filled with Christ’s humble and merciful love.
From Romanian Orthodox Basilica News Agency—January, 15, 2019
Ondertitels

Op veler verzoek zijn de interviews met Moeder Maria ondertiteld in het Engels. (nu ook deel 3!)

In part 1, GODS WAYS, mother Maria shares the remarkable story of her life. Now with subtitles !In part 2, HOUSE OF PRAYER, mother Maria describes her life in the monastery in Asten-Holland; and shares some thoughts on the 2000 years of experience of prayer in the church. Now with subtitles !In part 3, IN GODS HANDS, mother Maria talks about the richess of the orthodox spirituality in daily life. Now with subtitles !

Theofanie 2019

... met onze nieuwe, eigen vader Silouan aan de Aa bij Heusden ...Priesterwijding vader Silouan

Op zaterdag 10 november j.l. is tot priester gewijd voor het klooster vader Silouan (Medema). In verband met de verbouwing van onze kloosterkapel, vond de wijding door metropoliet Athenagoras, plaats in de parochie-kerk van de H. Nectarios in Eindhoven:AXIOS - AXIOS - AXIOS !!!

Pinksterweekend Orthodoxe Jongeren in Asten

Ook 'traditioneel' vieren we Pinksteren met de jongeren van OJN. Een kleine foto impressie.
(met dank Thirza en anderen voor de foto's!!)Theofanie

'Traditioneel' zijn we op 6 januari naar de rivier getogen, in ons geval een van de zij-stromen van de Aa, die hier niet zo ver vandaan door de velden van Heusden stroomt. Vader Willibrord deed daar de waterwijding, in aanwezigheid van een twintigtal gelovigen, groot en (heel) klein.

Toen Gij gedoopt werd, o Heer, in de Jordaan,
werd de aanbidding van de Drie-eenheid geopenbaard,
want de stem van de Vader heeft van U getuigd,
en noemde U Zijn geliefde Zoon,
en de Geest in de gedaante van een duif,
bevestigde de waarheid van dit woord.
Gij zijt verschenen, Christus onze God,
en hebt de wereld verlicht, eer aan U.


(met dank Thomas voor de foto's!!)ouder 'nieuws' vindt u in de kronieken